എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈനിൽ ?

കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറിമാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാഷനുകൾ ഇത്രയും നാൾ മറ്റാരുടെയോ സൃഷ്ടികളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നുമുതൽ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങളും ഭാവനകളുമാക്കി മാറ്റുവാൻ, ഒരു ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ആകുവാൻ തിയറിക്കൊപ്പം പ്രാക്ടിക്കലും അഭ്യസിച്ച്, സ്വന്തം ഭാവനകളെ വളർത്തികൊണ്ട് , മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാവനകൾക്കും സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ജീവൻ കൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുനല്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഉപരി സ്വന്തം ആയി ഒരു പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ലാ വൈഭവങ്ങളും ഈ കോഴ്സ് ലൂടെ സ്വായത്തമാക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഈ കോഴ്സ് നെ മറ്റനേകം കോഴ്സ് ൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്.

  • Pattern Cutting
  • Garment Construction
  • Dress Construction
Welcome to Divine Fashion Designing & Garment Technology (FDGT)
image
Under the State Board of Technology Education, Kerala

The institute holds the reputation of imparting excellent professional education in the field of Fashion, Fashion Designing, Garment technology. It has experienced, devoted and professional faculty members.
 
 Along with the training it encourages students to be a part of various events which are organized by the institute. The institute provides the well advanced infrastructure in the form of well equipped Library, Computer Lab, Finishing Area, Advanced Machinery and other resources.
 
 We invite all women who are interested in employing themselves to the world of Fashion Designing and Garment Technology.
 
We offer you job oriented course of duration 2 years specialising Kids Wear, Ladies Wear, Gents Wear, Dress Fitting, Colour combination etc.., Saree Designing, Hand Embroidery, Machine Embroidery, Lock Machine, Mirror Work, Sequence Work, Zerdosi Work, Stone Work, Kutch Work, Kandha Work, Cut Work, Applique Work, Ribbon Work, Dyeing Printing, Paintings, Fabric Painting, Vegetable Printing, Honey Comb Work, Gathers Work, Doll Making, Jewellery Making, Flower Making, Pot Painting, Glass Painting and Coffee Painting etc... We also teach computer oriented fashion designing.